Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand (12%), alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.
Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Artikel 3
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 4
Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant of verkoper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de waarde van de bestelling of het contract.
Artikel 5
Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper het uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en is vrij van enig zichtbaar
gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 14 dagen na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
Artikel 6
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met eventuele kosten en interesten.
Artikel 7
Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
Artikel 8
De levering gebeurt op risico van de koper
Artikel 9
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.
Artikel 10
Garantie: 2 jaar carry in op alle goederen (in hun originele verpakking) te beginnen vanaf de facturatiedatum, tenzij anders vermeld.
Artikel 11
Paeps Ludwig Computers is nooit verantwoordelijk voor de gegevens (back-up) van de klant. De klant moet altijd een back-up voorzien van zijn gegevens.